Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Ke stažení

A. Všeobecné dokumenty

Zákony a podzákonné právní předpisy

310: Zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění účinném k 1. 1. 2016) [PDF]
311: Zákon č. 56/2001 Sb. (ve znění účinném k 1. 1. 2016) [PDF]
312: Nařízení Vlády ČR č.240/2014 Sb. (ve znění účinném k 1. 1. 2015) [PDF]
313: Vyhláška MD ČR č. 470/2012 Sb. (ve znění účinném k 1. 1. 2018) [PDF]

Obchodní a provozní dokumenty #

301: Průvodce elektronickým mýtným [PDF]
325: Smluvní podmínky provozovatele elektronického mýtného (účinné od 22. 09. 2019) [PDF]
— : — — —, (účinné od 01. 11. 2019) [PDF]
351: Reklamace (služby, vyúčtování, žádost o informace) [PDF]
352: Inventarizace závazků a pohledávek (pro účetnictví) [DOC]
341: Tabulka tarifů za mýtné úseky [XLS]
— : — — —, (z předchozích období, již neplatné) ke stažení zde
371: Seznam kontaktních míst CP [XLS] [PDF]
372: Seznam distribučních míst DP [XLS] [PDF]
373: Seznam platebních a tankovacích karet [XLS] [PDF]

Technické dokumenty #

302: CE0682: OBU - prohlášení o shodě [PDF]
343: Tabulka emisních tříd [PDF]

Doporučené postupy #

374: Postupy nejčastějších činností na DP [PDF]
331: Manuál pro provádění plateb v IWP [PDF]
333: Často kladené otázky pro provádění plateb v IWP [PDF]

Mapy #

381: Mapka zpoplatněných komunikací A4 [GIF]
382: Mapa A0 (ID zpoplatněných úseků CP - typ D01011) (7,4 MB) [PDF]
383: Mapa A0 (ID zpoplatněných úseků DP - typ 0123) (7,4 MB) [PDF]

B. Režim následného placení

Dokumenty pro uzavření dohody

Dohoda o podmínkách následného placení mezi Provozovatelem vozidla a Provozovatelem systému se uzavírá v písemné podobě. Dohoda je platná a účinná až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Návrh na uzavření Dohody podává Provozovatel vozidla tím, že:

  • vyplní (ale nepodepisuje) ve dvou vyhotoveních formulář dohody včetně nezbytných příloh 1 a 2
  • s náležitými doklady se dostaví na kontaktní místo před pracovníkem kontaktního místa podepíše obě vyhotovení Dohody včetně příloh 1 a 2.

Dohoda o podmínkách následného placení #

322: ...s odloženou splatností (inkaso nebo bankovní záruka) [PDF]
323: ...s platbou tankovací kartou [PDF]
325: Smluvní podmínky provozovatele elektronického mýtného [PDF]
327: Záruční listina [PDF] [DOC]
327: Záruční listina (anglicky) [PDF] [DOC]
328: Plná moc, odvolání plné moci (vzor) [PDF]

Náležitými doklady pro předložení návrhu dohody jsou (v jednom vyhotovení):

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce, ověřený originál nebo ověřená kopie)
  • ověřená plná moc (v případě, že dohoda není podepisována statutárním zástupcem)
  • záruční listina banky (v případě placení s odloženou splatností (tj. bude se platit na základě faktury převodem nebo inkasem z bankovního účtu)
  • originál technických průkazů registrovaných vozidel (nebo ověřená kopie)

(poznámka: V případě, že z technického průkazu není zřejmá (343) emisní třída vozidla, uživatel předloží certifikát CEMT/ECMT, jinak bude vozidlo zařazeno do emisní třídy Euro2.)
Jedno vyhotovení podepsané Dohody s přílohami 1 a 2 bude po podpisu Provozovatele systému doručeno zpět na kontaktní místo a Provozovatel vozidel bude vyzván k převzetí premid jednotek.
Původní bankovní záruka bude po schválení nové bankovní záruky vrácena bance, nikoli uživateli.

Ukončení dohody

329: Výpověď dohody [PDF]

C. Režim placení předem #

Dokumenty pro evidenci vozidla

Uživatel registruje vozidlo do režimu placení předem podáním vyplněného a podepsaného formuláře 321. Údaje uvedené v evidenci jsou povinné podle §22b odst. (2) zákona č.13/1997 Sb. a uživatel je doloží předložením těchto platných dokladů:

  • průkaz totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas);
  • osvědčení o registraci (nebo technický průkaz) vozidla.

(poznámka: V případě, že z technického průkazu není zřejmá (343) emisní třída vozidla, uživatel předloží certifikát CEMT/ECMT, jinak bude vozidlo zařazeno do emisní třídy Euro2.)

321: Evidence vozidla pro režim placení předem [PDF]
325: Smluvní podmínky provozovatele elektronického mýtného [PDF]

D. Vozidla osvobozená.

Dokumenty pro evidenci vozidla

Uživatel registruje vozidlo jako osvobozené od placení mýtného podáním vyplněného a podepsaného formuláře 324. Údaje doloží jako v případě C. Režim placení předem a podpisem formuláře prohlašuje, že splňuje podmínky pro osvobození od placení mýtného podle §20a) odst.1) zákona 13/1997 Sb. uvedené pod příslušným písmenem tohoto odstavce.

324: Dohoda pro vozidla osvobozená od platby mýtného [PDF]
325: Smluvní podmínky provozovatele elektronického mýtného [PDF]

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019