Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Často kladené otázky

Skupina otázek vztahující se k palubní jednotce

Byla mi vyměněna registrační značka vozidla (ztráta, krádež apod.). Je nutno měnit palubní jednotku?

ANO. Palubní jednotka obsahuje mj. registrační značku vozidla. Po změně registrační značky vozidla je třeba vyměnit i palubní jednotku (vrátit a vyzvednout novou). Výměna se provádí zdarma (za předpokladu, že původní jednotka je v pořádku vrácena).

Palubní jednotku s předplatným lze vyměnit na distribučním nebo kontaktním místě. Palubní jednotky s následným placením pouze na kontaktním místě.

Stejně se postupuje při změně emisní třídy, počtu náprav a pochopitelně provozovatele vozidla.

Musím při jízdě do zahraničí sejmout palubní jednotku a dát ji do ochranného obalu?

NE. V zahraničí nemusíte umísťovat palubní jednotku do ochranného obalu, ani ji sejmout z čelního skla vozu. Palubní jednotka je určena pouze pro použití v České republice, v jiných zemích je trvale v režimu spánku.

V zahraničí nedojde k účtování mýtného při jízdě po tamní zpoplatněné komunikaci, a to ani v případě, kdyby palubní jednotka pípla.

Jak používat ochranný obal pro palubní jednotku, obdržený při jejím výdeji?

Ochranný obal zabraňuje předpisování mýta ve výjimečných případech, kdy ze zákona nemá být mýtné účtováno. Jde například o převoz jednotky jiným vozidlem. Pokud jednotku pouze převážíte, musíte ji vložit a uzavřít v ochranném obalu. Obal si můžete vyžádat na distribučním nebo kontaktním místě.

Jednotku vložte do ochranného obalu a přehněte a zalepte chlopeň.

Jednotky převážené bez obalu mohou komunikovat s mýtnými stanicemi. Tak na ně může být předepsáno mýtné, ačkoli účtováno být nemělo. Toto mýtné nebude vráceno - případná reklamace bude zamítnuta (viz brožura Průvodce elektronickým mýtným).

Jaká pravidla platí pro nastavování počtu náprav vozidla na palubní jednotce (OBU)?

Nastavení základní kategorie vozidla (bez přívěsu nebo návěsu) se provádí při registraci dle Vámi poskytnutých údajů. Navýšení počtu náprav provádí řidič před vjezdem vozidla na zpoplatněnou komunikaci podle aktuálního počtu náprav jízdní soupravy – a to včetně připojených přívěsů a návěsů i náprav ve zdvižené poloze! Za správně nastavený počet náprav je zodpovědný řidič vozidla. Informace o správném nastavení jsou Vám k dispozici na webportálu zde.

(viz §13 vyhlášky č. 470/2012 Sb.: „Řidič zadá při každé změně údajů před užitím zpoplatněné pozemní komunikace do elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy, a to způsobem uvedeným v návodu. Dvojnáprava nebo trojnáprava na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy. Postup neplatí pro vozidla kategorie M2 a M3.)

Odevzdal/a jsem nebo vyměnil/a nefunkční palubní jednotku. Kauce za ni mi však nebyla vrácena. Proč?

Před vrácením peněz je nutno ověřit, zda je palubní jednotka vadná skutečně z důvodů nezaviněné poruchy a nikoli například poškozena vinou uživatele. Pro co nejrychlejší vrácení peněz je nutno vyplnit reklamační formulář a zaslat ho na adresu MYTO CZ spolu s kopií dokladu o propadnutí kauce.

Připevnění OBU ve vozidle - suché zipy

Suché zipy jsou přikládány pouze k novým, nebo recyklovaným OBU.

Pro připevnění OBU ve vozidle musí být použit výhradně samolepicí suchý zip 3M – SJ3560 (Type 250).

Snaha o připevnění OBU jiným způsobem může způsobit její poškození (jiný suchý zip, potřísnění lepidlem, poleptání, poškození čárového kódu, mechanické poškození), což znemožní, aby OBU mohla být po vrácení vydána jinému uživateli. Proto v takovém případě propadne kauce.

Skupina otázek, vztahujících se k fakturaci

Mám na faktuře nižší údaje o projetém mýtném za fakturované časové období, než se mi zobrazilo na elektronickém výpisu mýtných transakcí v internetové samoobsluze. Jak je to možné?

U některých mýtných transakcí se může stát, že data jsou přenesena ke zpracování po uzavření fakturace za uplynulé časové období. Poslední mýtné úseky se Vám tak v konkrétním měsíci nemusí fakturovat, budou součástí fakturace v následujícím období.

Stejně tak můžete někdy zaznamenat i dílčí rozdíly mezi údaji na elektronickém výpisu mýtných transakcí v internetové samoobsluze mezi jednotlivými dny a účtovanými částkami. Nejedná se však o chybu při účtování projetého mýtného, údaje se na elektronickém výpisu objeví.

Mám zaplatit fakturu, zasílanou pravidelně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pokud mám sjednánu Dohodu o podmínkách následného placení s tzv. „platbou Tankovací kartou“ ?

Neplaťte ji, tato faktura je pouze pro informaci a dále plní roli daňového dokladu.

Jsem dopravce, platící v režimu následné platby (post pay s bankovní zárukou). Jak mám postupovat , chci-li změnit fakturační období?

Chcete-li změnit fakturační období, zašlete na adresu MYTO CZ stránku č. 2 Vaší „Dohody o podmínkách následného placení s příslušně změněnými údaji (ve dvou vyhotoveních) + průvodní dopis se žádostí o změnu (v jednom vyhotovení).

Zároveň Vám doporučujeme ověřit si, zda se v souvislosti se změnou fakturačního období nezmění i výše Vaší bankovní záruky, potřebná k pokrytí závazku vůči provozovateli elektronického mýtného systému.

Stačí poslat peníze na zaplacení faktury za mýtné v den její splatnosti ?

Nikoliv, v den splatnosti již musí být Vámi zaslaná částka na úhradu mýtného připsána na účet provozovatele elektronického mýtného systému. Při platbě je nutno zohlednit dobu, potřebnou na mezibankovní převody.

Chci platit inkasem (Direct debit). Jaká čísla účtů mám nahlásit v bance?

Pro úhradu mýtného inkasní platbou nahlaste ve své bance povolení inkasa za mýtné ke dvěma níže uvedeným účtům. (Upozornění - je nutno uvést oba dva účty!)

 • 166951383/0300
 • 166951033/0300

Pracovníkům na Kontaktním místě (CP) dále poskytnete svůj účet ve tvaru IBAN - avšak bez mezer!

Skupina otázek, vztahujících se k doplatku mýtného

Chci doplatit dlužné mýtné, kde, kdy a jak to mám udělat?

Pokud při míjení mýtného bodu na zpoplatněném úseku komunikace nebyla zaznamenána mýtná transakce, je Vaší povinností, abyste co nejdříve chybějící mýtné doplatil/a na kterémkoli nejbližším Distribučním (DP) nebo Kontaktním (CP) místě. Aktuální seznam Kontaktních a Distribučních míst se nachází na webportále.

Poznámka: Palubní jednotka premid Vás informuje při průjezdu mýtnou bránou akustickými signály o tom, zda mýtná transakce proběhla či neproběhla v pořádku:

 • 1x pípnutí - mýtná transakce proběhla v pořádku.
 • 2x pípnutí - mýtná transakce proběhla v pořádku, avšak palubní jednotka upozorňuje, že máte nízký zůstatek na účtu. Doporučujeme dobít účet.
 • 4x pípnutí - mýtná transakce neproběhla, navštivte distribuční nebo kontaktní místo.
 • bez pípnutí - mýtná transakce neproběhla, navštivte distribuční nebo kontaktní místo.

Jak mohu zjistit, které mýtné úseky mám doplatit?

Doporučujeme Vám srovnat zápisy ve Vaší knize jízd s elektronickým výpisem Vašich mýtných transakcí, které si můžete zobrazit v internetové samoobsluze. (Případně si můžete výpis Vašich mýtných transakcí nechat zaslat i v písemné formě poštou za poplatek. Požádat o zaslání lze na adrese MYTO CZ, P.O.Box 33, Praha 3, 130 11, popř. na telefonním čísle 800 698 629.) Oba výpisy Vám však jsou dostupné pouze v případě, že jste tzv. registrovaným uživatelem - viz. Skupina otázek, vztahujících se k výpisům mýtných transakcí.

Nebo můžete zadat údaje o projeté trase do mýtného kalkulátoru. Kalkulátor zobrazí trasu s mýtnými úseky, které opět můžete porovnat s Vašimi zápisy v knize jízd.

Mohu doplatit dlužné mýtné fakturou?

Dlužné mýtné nemůžete doplatit fakturou. Mýtné se doplácí pouze na Kontaktním místě (CP) nebo na Distribučním místě (DP). A to buď hotově, nebo akceptovanými platebními a tankovacími kartami. (Aktuální seznam akceptovaných karet se nachází na webportále, stejně jako seznam kontaktních a distribučních míst.)

Jsem dopravce, platící za mýtné v režimu post pay (platba následná). Mohu nechat přenést neuhrazené mýtné transakce (neuhrazené mýtné, chybně uhrazené mýtné) na fakturu za následující měsíc?

Odpovídající částku za dlužné mýtné můžete uhradit pouze na Distribučním nebo Kontaktním místě - hotovost, platební karta, tankovací karta apod. Aktuální seznam Kontaktních (CP) a Distribučních (DP) míst naleznete na webportále. Částku za dlužné mýtné nelze přenést do plateb za následující měsíc.

Skupina otázek, vztahujících se k placení pokut a reklamací

Nechci hradit pokutu za mýtný přestupek. Lze podat stížnost proti jejímu udělení?

Pokud Vás zadrží pracovníci celní správy, mohou s Vámi na místě projednat Váš přestupek a udělit blokovou pokutu za předpokladu že:

 • protiprávní jednání spolehlivě zjistili
 • nestačí pouhá domluva
 • jste ochoten / ochotna pokutu na místě zaplatit.

Uložením a zaplacením blokové pokuty na místě je věc pravomocně skončena a proti jejímu uložení se dále nelze odvolat. Pokud s Vámi není přestupek vyřízen na místě blokovou pokutou, pracovníci celní správy informují celní úřad, který s Vámi zahájí správní řízení.

Chci vrátit již zaplacenou pokutu za mýtný přestupek. Co mám dělat?

Pokud Vám byla uložena pokuta v blokovém řízení a Vy jste ji už zaplatil, věc je tím pravomocně ukončena a proti uložení pokuty se nelze dále odvolat. Pokud je vám uložena pokuta rozhodnutím ve správním řízení, můžete se ve stanovené lhůtě odvolat u celního orgánu, který rozhodnutí vydal. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O této problematice dále podrobněji hovoří Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jel/a jsem bez palubní jednotky (nebo jsem na ní neměl/a nastaven správný počet náprav vozidla). Zadrželi mne pracovníci celní správy a udělili blokovou pokutu, kterou jsem zaplatil. Je tím přestupek vyřízen?

Zaplacením pokuty nejste zbaven/a povinnosti doplatit dlužné mýtné tzn. je nutno navštívit kontaktní nebo distribuční místo a dlužné mýtné doplatit.

Co je zapotřebí při vrácení peněz do zahraničí ?

Je nutno, abyste při zadání reklamace nebo poruchového lístku uvedl/a IBAN, BIC (SWIFT), název banky a název účtu, kam mají být peníze zaslány. Reklamaci můžete podat prostřednictvím call centra, na Kontaktním místě nebo poštou. Od vrácené částky Vám však budou odečteny poplatky za platbu do zahraničí).

Jak má postupovat dopravce, když dostane zakázku, spadající do skupiny osvobozené od platby mýtného (například přeprava postižených osob, práce na odstranění hromadné havárie na výzvu státních orgánů apod.) ?

Pokud jste takovou zakázku obdržel/a, podejte po úhradě projetého mýtného reklamaci na vrácení částky s písemným doložením důvodu, proč žádáte osvobození od mýtné povinnosti. Písemný doklad Vám musí poskytnout (nebo potvrdit) příslušný státní orgán nebo instituce, kteří Vás o tuto službu požádali a jsou dle zákona osvobozeni od povinnosti platit mýtné (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor České republiky a další instituce dle zákona 13/1997 Sb. § 20a) odstavec 1).

Seznam všech osvobozených institucí též naleznete na příslušném formuláři s Žádostí o vydání premid jednotky osvobozené od platby mýtného. (Formulář je umístěn na www.premid.cz v sekci Služby/Ke stažení.)

Skupina otázek, vztahujících se k výpisům mýtných transakcí

Lze na webovém portálu zobrazit mýtné transakce všech typů palubních jednotek?

Nikoli, na webovém portálu v tzv. internetové samoobsluze, si můžete nechat zobrazit mýtné transakce pouze u registrovaných palubních jednotek. Jednotky v režimu následného placení post pay (platí se fakturou) jsou registrovány automaticky. Pro registraci jednotky předplacené (pre pay) musíte zadat 11ti místný kód jednotky a 19ti místný kód PAN, který je uveden na každé stvrzence..

Jak mohu získat zpětné výpisy svých mýtných transakcí?

Je více způsobů, jak získáte zpětný výpis mýtných transakcí, určených pro různé případy a kategorie uživatelů elektronického mýtného systému. (Podmínkou však vždy je, abyste měl registrovanou palubní jednotku.)

Způsoby získávání výpisů mýtných transakcí:

 • Elektronický výpis mýtných transakcí – vytištění

  Elektronickou formu podrobného výpisu mýtných transakcí si můžete vytisknout bez poplatku v samoobslužné zóně na webovém portále a to ve třech formátech (.xls; .txt; .csv).

 • Elektronický výpis mýtných transakcí – zrušený účet

  Elektronickou formu podrobného výpisu mýtných transakcí můžete sledovat až 180 dní od uzavření účtu, tj. od vrácení palubní jednotky.

 • Zaslání podrobného výpisu mýtných transakcí poštou

  Podrobný výpis mýtných transakcí si můžete nechat zaslat poštou - a to pouze v tištěné podobě za poplatek, který je uveden v sazebníku na webovém portále..

Zpětný poštovní výpis mýtných transakcí uživatele elektronického mýtného systému, který ukončil smlouvu v režimu tzv. „registrovaného pre-pay a vrátil palubní jednotku (OBU):

Pokud uživatel elektronického mýtného systému ukončil užívání elektronického mýtného systému a odevzdal palubní jednotku, není bohužel možno mu poskytnout tištěný zpětný výpis mýtných transakcí. Jeho účet je již uzavřen a není přístupný. Tato služba je poskytována pouze aktivním registrovaným uživatelům.

Chci získat zpětný výpis svých mýtných transakcí. Mám však neregistrovanou palubní jednotku (platím za mýtné v režimu tzv. neregistrovaného pre-pay). Co mám udělat?.

V případě, že jste zvolil/a platbu v režimu tzv. neregistrovaného pre pay, nemůžete mýtné transakce takto sledovat, protože v systému chybí potřebné údaje. V takovém případě si pouze můžete na nejbližším Kontaktním (CP) nebo Distribučním (DP) místě  elektronického mýtného systému nechat  vytisknout seznam posledních 20 aktuálních mýtných transakcí.

Máte-li o službu výpisu mýtných transakcí v režimu pre pay zájem, registrujte se prosím na webovém portálu v tzv. internetové Samoobsluze v sekci Registrace do samoobsluhy pro držitele předplacené palubní jednotky. (Alternativně se též lze registrovat na nejbližším tzv. kontaktním místě. Aktuální seznam kontaktních míst a jejich adres najdete na webovém portále.)

Služba zpětného výpisu mýtných transakcí je Vám dostupná od okamžiku registrace.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019