Jazyk / Language:  českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-én hatályba lépett.

Fogalom meghatározás:

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett minden olyan természetes személy, akinek a személyes adatai az elektronikus útdíj rendszer működésével kapcsolatban feldolgozásra kerülnek.

A Ředitelství silnic a dálnic ČR, az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetője az Adatkezelő aki kezeli az Érintett személyes adatait.

Személyes adatok címzettei:

(i)   olyan állami hatóságok, amelyeknek a személyes adatok ügyintézője köteles a személyes adatokat a törvénynek megfelelően továbbítani;
(ii)  az elektronikus útdíjrendszer működtetésére és kezelésére feljogosított egységek.

Kapcsolatok

Az Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségének teljesítése céljából biztosítja a következő elérhetőségi adatait:

Az Adatkezelő adatai

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Székhelycím: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Česká republika,
IČO: 65993390
email: info-myto@rsd.cz,
Levélcím: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222 / 12, 110 00 Praha 1, Csehország.

Adatvédelmi tisztviselő

email: dpo@rsd.cz
Levélcím: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Csehország.

Nyilatkozat

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, kizárólag az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetésére, annak kimérésére, beszedésére, valamint a letétek, egyenlegek és további költségek, szolgáltatások behajtására szolgál az árlista és kedvezménylista alapján.

Személyes adatok feldolgozása

Az Érintett személyes adatainak feldolgozásának szükséges célja:

(i)   jogi kötelezettség teljesítése, az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetője a közúti közlekedésre vonatkozó  hatályos 1997. évi 13. törvény, valamint a gépjárművek közúti forgalomban valórészvételének feltételeiről szóló hatályos 2001. évi 56. törvény, hatályos 2014. évi 240 kormányrendelet és a 2012 évi 470 rendelet alapján;
(ii)  közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jog gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása;
(iii)  az adatkezelő es az érintett között kötött szerződés teljesítése.

A személyes adatok feldolgozása manuálisan és automatikusan történik.  Az automatikus feldolgozás kizárólag az elektronikus útdíjrendszer alkalmazásában levő számítógépeken történik. Az adatfeldolgozás során nincs profilalkotás. A személyes adatokhoz csak az Adatkezelő es az Adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá és kizárólag az alkalmazásukban levő számítógépeken.

A személyes adatokat csak feltétlenül szükséges ideig tároljuk. Az adatok tárolásának csak az adatkezelés céljának fennállásáig, azaz korlátozott időtartama van:

(i)  az elektronikus útdíjrendszerrel kapcsolatos szerződéses jogviszony megszűnéséig az Érintett és az Adatkezelő között;
(ii)  az (i) pontban említett követelések gyakorlásának határideje;
(iii)  az időtartam, amelyre az adatkezelő a törvény által köteles tárolni /archiválni a személyes adatokat.

Az Adatkezelő nem továbbít adatokat az EU-n kívüli államoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

Az Érintett jogai

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá módosíthatja azokat. A következő módon írásban (közjegyző által hitelesített aláírással) vagy az elektronikus úton (elektronikus aláírással) kérelmezheti:

i. az Adatkezelő által tárolt adatok listáját;
ii.  az adatok módosítását vagy törlését esetleg felhasználásuk korlátozását;
iii.   kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását.
iv.   kérvényezni személyes adatai hordozhatóságát

panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz a következő címen: Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, Csehország, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Traffic Information Dopravní informace

Due Toll Notification Letter Dopis o dlužném mýtném:

Operator Of The Toll System Provozovatel mýtného systému