Jazyk / Language:  českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovenskymagyar

GDPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o anulowaniu dyrektywy 95/46/ES (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) weszło w życie dnia 25.05.2018.

Definicja

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, która może być na ich podstawie zidentyfikowana, na przykład imię, numer identyfikacyjny, miejsce, adres sieci lub charakterystyczny aspekt fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z administracją systemu elektronicznego myta.

Administratorem danych osobowych Podmiotu danych jest administrator systemu elektronicznego myta, którym jest Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Odbiorcami danych osobowych są

i.   organy państwa, którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi;
ii.   podmioty zgodnie z umową zapewniające funkcjonowanie i zarządzanie systemem elektronicznego myta.

Kontakty

Administrator danych osobowych niniejszym, w ramach spełniania obowiązku informacyjnego, przekazuje Podmiotom danych poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
z siedzibą Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Česká republika,
IČO: 65993390
email: info-myto@rsd.cz
adres pocztowy: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222 / 12, 110 00 Praha 1, Czechy.

Dane kontaktowe pełnomocnika Administratora danych osobowych

email: dpo@rsd.cz
adres pocztowy: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Czechy.

Oświadczenie

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Podmiotów danych zgodnie z obecnymi i aktualnymi przepisami prawnymi, i to wyłącznie w celach zarządzania systemem elektronicznego myta, w ramach określenia, wybioru i egzekwowania Myta, Kaucji, szkody i opłat za służby zgodnie z taryfą opłat i rabatów za myto.

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Podmiotów jest konieczność przetwarzania w celach

i.    spełnienia prawnego obowiązku Administratora danych osobowych jako Administratora systemu myta zgodnie z Ustawą nr 13/1997 o  infrastrukturze drogowej, Ustawą nr 56/2001 o warunkach użytkowania pojazdów na drogach, Rozporządeniem Rządu Republiki Czeskiej nr 240/2014 i Dekretu nr 470/2012;
ii.   wywiązania się z obowiązków w interesie publicznym lub przy pracy władzy publicznej, które powierzają zadania Administratorowi danych; 
iii.  wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie, którą Administrator danych osobowych zawarł z Podmiotem danych.

Dane osobowe są przetwarzane manualnie i są zautomatyzowane. Zautomatyzowane przetwarzanie przebiega wyłącznie na urządzeniach używanych do wymiaru myta. Podczas przetwarzania nie dochodzi do profilowania Podmiotów danych. Do danych osobowych mają dostęp tylko pracownicy Administratora danych osobowych i Odbiorców danych osobowych, którym są powierzane na podstawie swej pozycji.

Dane osobowe są przechowywane jedynie na niezbędnie długi okres. Ograniczeniem czasowym dla przechowywania danych osobowych Podmiotów u Administratora danych osobowych jest jedna poniższych okoliczności:

i.   ukończenie obowiązkowego stosunku prawnego między Administratorem a Podmiotem danych w związku z używaniem Systemu elektronicznego myta;
ii.   niedotrzymanie terminu na dostosowanie się do roszczeń, zawartych w punkcie (i);
iii.   upłynięcie trerminu, do kiedy Administrator danych osobowych ma obowiązek, zgodnie z przepisami prawnymi, zachować / archiwizować dane osobowe.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych państwom spoza UE ani organizacjom międzynarodowym.

Prawa Podmiotów danych

Podmiot danych ma niniejsze prawa do swych danych osobowych, które przetwarza Administrator danych osobowych, a które potwierdzi poprzez pisemne podanie z urzędowo potwierdzonym podpisem lub poprzez elektroniczne podanie z potwierdzonym podpisem elektronicznym:

i.   żądać o listę swoich danych osobowych;
ii.  żądać poprawek lub wymazania swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
iii.   wznieść sprzeciw z przetwarzaniem swoich danych osobowych;
iv.   żądać przenośności swoich danych osobowych;

wznieść skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů), z siedzibą: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Informacje o ruchu drogowym Dopravní informace

List o długu za przejazd Dopis o dlužném mýtném:

Admistrator systemu elektronicznego myta Provozovatel mýtného systému