Jazyk / Language:  českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovensky magyar

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov) vstúpilo do platnosti dňa 25. 05. 2018.

Definícia

Osobné údaje sú informácie o fyzickej osobe, ktorá nimi môže býť identifikovaná, napríklad meno, identifikačné číslo, miesto, sieťová adresa alebo zvláštny prvok fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.

Subjekt údajov je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s prevádzkováním systému elektronického mýtneho.

Správca osobných údajov Subjektu údajov je prevádzkovateľ systému elektronického mýtneho, ktorým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Príjemci osobných údajov sú

i.   orgány štátnej správy, ktorým je Správca osobných údajov povinný predávať osobné údaje podľa právnych predpisov;
ii.   subjekty zmluvne zaišťujúce prevádzkovanie a správu systému elektronického mýtneho.

Kontakty

Správca osobných údajov týmto v rámci plnenia svojej informačnej povinnosti poskytuje Subjektom údajov tieto svoje kontaktné informácie:

Kontaktné údaje Správcu osobných údajov

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
so sídlom Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Česká republika,
IČO: 65993390
email: info-myto@rsd.cz,
poštovná adresa: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222 / 12, 110 00 Praha 1, Česko.

Kontaktné údaje poverenca Správcu osobných údajov

email: dpo@rsd.cz
poštovná adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, poverenec pre ochranu osobných údajov, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Česko.

Vyhlásenie

Správca osobných údajov spracováva osobné údaje Subjektov údajov v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a to výhradne pre účely prevádzkovania systému elektronického mýtneho a v tomto rámci pre účely vymerania, výberu a vymáhania Mýtneho, Kaucí, újmy a poplatkov za služby podľa sadzobníka a zliav na mýtnom.

Spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je nevyhnutnosť spracovania pre účely

i.  splnenia právnej povinnosti Správcu osobných údajov ako Prevádzkovateľa mýtneho systému podĺa Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemných komunikáciách, Zákona č. 56/2001 Sb. o podmienach prevádzky vozidel na pozemných komunikáciách, Nariadenie Vlády ČR č. 240/2014 Sb. a Vyhlášky č. 470/2012 Sb ;
ii.   splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je Správca osobných údajov poverený;
iii.   plnenia zmluvy, ktorou Správca osobných údajov uzavrel so Subjektom údajov.

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. Automatizované spracovanie prebieha výhradne na zariadeniach používaných pre vymeranie mýtneho. Počas spracovania nedochádza k profilovaniu Subjektov údajov. K osobným údajom majú prístup len pracovníci Správcu osobných údajov a Príjemcov osobných údajov, ktorí sú tým poverený na základe svojho pracovného zaradenia.

Osobné údaje sú uschovávané len po nevyhnuteľne nutnú dobu. Časovým obmezením doby uloženia osobných údajov Subjektov údajov u Správcu osobných údajov je najneskorejší z nasledujúcich okamihov:

i.   ukončenie záväzkového právneho vzťahu medzi Správcom a Subjektom údajov v súvislosti s využívaním Systému elektronického mýtneho;
ii.   uplynutie lehôt pre uplatnenie nárokov zo vzťahu, ktorý je uvedený v bode (i);
iii.   uplynutie doby, do ktorej je Správca osobných údajov povinný podľa právnych predpisů uchovávať / archivovať osobné údaje.

Správca osobných údajov neposkytuje osobné údaje krajinám mimo EU ani medzinárodným organizáciám.

Práva Subjektu údajov

Subjekt údajov má ku svojim osobným údajom, ktoré Správca osobných údajov spracováva, tieto práva, ktore uplatní formou písomného podania s úradne overeným podpisom alebo formou elektronického podania so zaručeným elektronickým podpisom:

i.   vyžiadať zoznam svojich osobných údajov;
ii.   požadovať opravu alebo výmazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovávania;
iii.  vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov;
iv.   požadovať prenositeĺnosť svojich osobných údajov;

podať sťažnost na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Dopravní Informace Dopravní informace

Informace o modernizaci D1

Dlužné Mýto Dopis o dlužném mýtném:

Provozovateĺ Mýtného Systému Provozovatel mýtného systému